CICLO SUPERIOR DE REALIZACIÓN DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Perfil profesional. ¿Que vou aprender e facer?

Organizar e supervisar a preparación, execución e montaxe de calquera tipo de programa filmado/gravado en directo, coordinando os medios técnicos e humanos necesarios para a súa realización ao longo de todo o proceso, controlando o contido e a forma, así como a calidade establecida.
Realizar os procesos de montaxe, edición e post produción de certos produtos audiovisuais no marco de obxectivos establecidos definindo as solucións de realización que aseguren a calidade técnica e formal requirida no produto audiovisual.
Coordinar a realización de producións multimedia e de representacións escénicas e espectáculos.

Saídas profesionais

- Técnico en produción de programas de televisión.
- Técnico de realización de televisión en control.
- Técnicos de realización de televisión en estudio.
- Técnico en dirección de cine.
- Secretario de rodaxe.
- Técnico en montaxe cinematográfico.
- Técnico en edición de V.T.R.
- Técnico mesturador de vídeo.
- Técnico de postprodución.
- Técnico de dirección en espectáculos.
- Rexedor de teatro.

Duración dos estudos 2000 horas

Plan de estudos (LOE implantación curso 2012-13)

1º curso
- Planificación da realización en cine e vídeo
- Planificación da realización en televisión
- Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais
- Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos
- Medios Técnicos audiovisuais e escénicos
- Formación e orientacion laboral

2º curso
- Procesos de realización en cine e vídeo
- Procesos de realización en televisión
- Realización da montaxe e a posprodución de audiovisuais
- Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Proxecto de realización de proxectos de audivisuais e espectáculos
- Formación en centros de traballo (F.C.T.)

Requisitos de acceso

Real Decreto Ciclo Realización