Política de privacidade

 

INFORMACIÓN XERAL SOBRE SALVAGARDA DA PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS
A continuación, a Deputación de Lugo informa, de xeito xeral, acerca das salvaguardas da privacidade e da protección dos datos de carácter persoal aplicadas ás actividades de tratamento que efectúa a nivel do Portal, así como por outros medios.

1. Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos persoais?
A Deputación de Lugo é quen ostenta a condición de Responsable de Tratamento, estando asesorado e supervisado polo Delegado/a de Protección de Datos: dpd@deputacionlugo.org

2. Para que tratamos os seus datos persoais e en base a que?
As finalidades e bases de licitude que se realizan na contorna web da Deputación de Lugo son as seguintes:

  • Perfil do contratante: desde a nosa web poderase acceder ao Perfil do Contratante de Estado, coa finalidade de que os provedores poidan comprobar o estado da licitacións. Devandito tratamento dá cumprimento ao deber de transparencia que teñen as Administracións Públicas, derivado da Lei 40/2015 de Contratos do Sector Público.
  • Factura electrónica: desde a nosa web poderase acceder ao apartado factura electrónica, coa finalidade de tramitar pagos e comprobar o estado das súas facturas con respecto á Deputación. Devandito tratamento baséase nunha obrigación legal aplicable a Deputación en base á Lei 25/2013, do 27 de decembro de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
  • Formación: no apartado formación poderá atopar un decálogo de cursos que oferta a Deputación a través da súa plataforma de formación online. Devandito tratamento estará baseado no consentimento expreso que outorgan as persoas que estean interesadas nos devanditos cursos, e a acción afirmativa que exercen para inscribirse nos mesmos.
  • Formulario Contacta: desde a nosa web hai un apartado para contactar coa Deputación, para os distintos asuntos que se ofrecen na mesma. Devandito tratamento está baseado no consentimento do interesado, que se dirixe a nós para a resolución das dúbidas que puidesen xurdir, así mesmo, pódese basear no interese público que ten Deputación en relación coas dúbidas que poidan suscitarse derivadas das súas funcións públicas.


3. Por canto tempo conservamos os seus datos persoais?
En xeral, os datos persoais que se nos facilitan conservarémolos para manter un historial de atención e xestionar os nosos servizos de forma eficiente e a persoa interesada non solicite a súa supresión. Mesmo solicitada a supresión, manteranse bloqueados durante o tempo necesario, e limitando o seu tratamento, unicamente para algún destes supostos: cumprir coas obrigacións legais/contractuais de calquera tipo a que esteamos sometidos e/ou durante os prazos legais previstos para a prescrición de calquera responsabilidade pola nosa banda e/ou o exercicio ou a defensa de reclamacións derivadas da relación mantida coa persoa cidadá/interesada.

4. Quen poden ser cesionarios ou destinatarios dos seus datos persoais?
Os datos que nos proporciona poderán ser cedidos ou comunicados a entidades, públicas ou privadas, ás que fose obrigatorio ou necesario a transmisión para a consecución dos fins determinados e lexítimos.


5. Seguridade dos datos persoais.
Os datos que tratamos trataranse conforme ás medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade.


6. Cales son os seus dereitos en protección de datos e como pode exercelos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre os tratamentos que dos seus datos que levan a cabo pola Deputación de Lugo.
Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando proceda, ante a Deputación de Lugo, Rúa San Marcos, 8, 27001 Lugo ou na dirección de correo protecciondatos@deputacionlugo.org.


7. Información complementaria.
Se ten dúbidas sobre os nosos tratamentos, pode consultar o noso Rexistro de Actividades de tratamento, na seguinte ligazón:
https://www.deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento

 

Aviso legal

O titular deste portal é a Deputación de Lugo, con NIF P-2700000-I, domicilio en Rúa San Marcos, 8, 27001 Lugo, e teléfono 982 26 00 00.
Propiedade intelectual e industrial
O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen á Deputación de Lugo e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Responsabilidade dos contidos
A Deputación de Lugo non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que poida accederse ao portal. A Deputación de Lugo tampouco responde pola legalidade doutros sitios web de terceiros, que puidesen estar vinculados ou enlazados desde este portal.
A Deputación de Lugo resérvase o dereito para realizar cambios no sitio web sen previo aviso, ao obxecto de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando  os contidos publicados ou o deseño do portal.
A Deputación de Lugo non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

Reprodución de contidos
Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos publicados no portal. Con todo, os contidos que sexan considerados como datos abertos na Sede electrónica, publicados segundo o previsto no Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, de desenvolvemento da Lei 37/2007, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal, poderán ser obxecto de reprodución nos termos previstos pola lexislación e normativa aplicable.

Sede electrónica
De acordo co establecido polo artigo 7 do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, a Deputación de Lugo responsabilízase da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da súa Sede electrónica (https://sede.deputacionlugo.org).

Portal de transparencia
A través da información publicada no portal de transparencia, a Deputación de Lugo atende de forma periódica e actualizada o principio de publicidade activa establecido pola Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, cos mecanismos adecuados para facilitar a accesibilidade, a interoperabilidade, a calidade e a reutilización da información, así como a súa identificación e localización.

Lei aplicable
A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.