Produción mini web

 

CICLO SUPERIOR DE PRODUCION AUDIOVISUAIS E ESPECTÁCULOS

Perfil profesional. ¿Que vou aprender a facer?
Planificar, organizar, supervisar e xestionar os recursos económicos, materiais, técnicos e humanos para a produción de audiovisuais, radio e/ou espectáculos, asegurando o cumprimento dos plans ou obxectivos da produción no tempo e as condicións de custo e calidade establecidas.

Saídas profesionais
- Técnico en produción de programas de televisión.
- Técnico en produción de obras cinematográficas.
- Técnico en produción de obras videográficas.
- Técnico en produción de programas radiofónicos.
- Técnico en produción de espectáculos e obras teatrais.

Duración dos estudos 2000 horas
 

Plan de estudos (LOE implantación no curso 2012-13)

1º curso
- Medios técnicos audiovisuais e escénicos
- Planificación de proxectos audiovisuais
- Planificación de proxectos de espectáculos e eventos
- Recursos expresivos audiovisuais e escénicos
- Formación e orientación laboral

2º curso
- Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia
- Xestión de proxectos de televisión e radio
- Xestión de proxectos de espectáculos e eventos
- Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos
- Formación en centros de traballo (F.C.T.)

Requisitos de acceso

Real Decreto Ciclo Produción