Menu toggle
Deportes

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA

De acordo coas bases reguladoras publícanse os modelos para xustificar as subvencións concedidas.

Para presentar a documentación na sede electrónica da Deputación Provincial pode acceder a través do seguinte enlace:

(DEBERÁ CREAR UN NOVO EXPEDIENTE NA SEDE ELECTRÓNICA)

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/system/modules/sede/index

 • Sede electrónica 
 • Tramites xerais
 • Presentación de escritos
 • Alta de solicitude

DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADE COMPETITIVA FEDERADA

 • Anexo 1
 • Anexo 2
 • Anexo 3
 • Anexo 4
 • Facturas polo importe da subvención concedida (DEBERÁ ESCANEAR AS FACTURAS E INCORPORALAS CO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO)
 • Comprobantes do pagamento das facturas presentadas
 • Documento bancario actual do club co CIF

DOCUMENTACIÓN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

 • Anexo 1
 • Anexo 2
 • Anexo 3
 • Anexo 4
 • Facturas polo importe da subvención concedida (DEBERÁ ESCANEAR AS FACTURAS E INCORPORALAS CO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO)
 • Comprobantes do pagamento das facturas presentadas
 • Documento bancario actual do club co CIF

Os requerimentos de emenda de documentación realizaranse a través da sede electrónica.

O prazo para presentar a xustificación finalizará o dia 31 de marzo de 2023 (venres)

_______________________________________________________________________________________________________________

PUBLICACIÓN NO BOP DE DATA 01 DE SETEMBRO DE 2022 

_______________________________________________________________________________________________________________

PUBLICACIÓN NO BOP DE DATA 05 DE AGOSTO DE 2022

_______________________________________________________________________________________________________________

De acordo co previsto nas bases da convocatoria a presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Lugo http://www.deputacionlugo.galPara a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Deputación de Lugo.

Para presentar a documentación na sede electrónica da Deputación Provincial pode acceder a través do seguinte enlace:

 

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/opencms/sede

 

 • Sede electrónica

 • Subvencións

 • Subvencións concorrencia competitiva

 • Alta de solicitude

De se producir presentación presencial, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

 

IMPORTANTE: toda a documentación deberá presentarse a través da sede electrónica e en formato PDF.

Asi mesmo, calquera documentación presentada con posterioridade á aquela formulada coa solicitude inicial deberá presentarse no referido expediente de solicitude.

Para acceder a expediente deberá seguir os seguintes pasos:

 • Acceder e identificarse na sede electrónica da Deputación

 • Entrar en "O meu cartafol"

 • Os meus expedientes

 • Incorporar documentación

No caso de presentar máis dunha solicitude deberá crear un expediente INDIVIDUALIZADO para cada unha delas, é dicir, crear expresamente un novo expediente para cada solicitude

 

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, a contar a partir do día seguinte da publicación no BOP de Lugo do extracto da convocatoria (BOP Núm. 052 – sábado 05 de marzo de 2022), polo tanto remata o venres 18 de marzo de 2022. 

 

Bases

 

Documentación que debe presentar: Actividade competitiva federada

 

Documentación que debe presentar: Organización de eventos

 

Extracto da convocatoria

 

Información: 982 260 263

carmen.culturaedeporte@deputacionlugo.org

Axenda Deportes e Mocidade