Menu toggle
Emprego

Programa de Reforzo do Emprego 2023 xa está en marcha. Integrado dentro do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos é o plan de emprego da Deputación nos Concellos da provincia.

Esta última edición conta con máis de 3,7 millóns de euros cos que o Executivo da Deputación decidiu asumir todos os custos derivados dos contratos celebrados por circunstancias da produción ou substitución da persoa traballadora dende a data da firma dos mesmos e nomeamentos por programas de carácter temporal ou acumulación de tarefas en aplicación do artigo 10.1.c) e 10.1.d) do Estatuto Básico do Empregado Público.

Sendo o limite temporal de gasto financiable o 31 de outubro de 2024.

Para dar cumprimento ao Reforzo do Emprego, lembráselles aos Concellos que deberán:

  1. Entregar unha copia das bases e da convocatoria do proceso unha vez aprobadas polo órgano competente, para dar publicidade na páxina web institucional.
  2. Facilitar as persoas contratadas roupa de traballo, sempre que así o esixa o posto, e nela deberá figurar que o gasto de contratación do traballador é financiado pola Deputación mediante a impresión na mesma dos logos. DESCARGA AQUÍ OS LOGOS (exemplo do uniforme).
  3. Deberán dilixenciar os xustificantes de gastos (nóminas) co texto “ Financiado pola Deputación Provincial de Lugo”
  4. Entregar para a xustificación da achega: memoria de actuacións realizadas, Anexo XI,  certificado do secretario/a (Anexo VIII, especificando o ámbito xurídico e a tipoloxía de contrato)  e documento emitido pola entidade bancaria (data límite de entrega da conta xustificativa 15.11.2024)
  5. No caso de que o Concello optara por iniciar con carácter retroactivo a 01.01.23 ,as contratacións ou nomeamentos, deberán enviar un detalle descritivo actualizado da situación a efectos de que o órgano xestor poida dar publicidade das actuacións pendentes.

DIRECTRICES

LISTAXE DOS POSTOS FINANCIADOS

 

CONTACTO

Enderezo electrónico: plan.unico.emprego@deputacionlugo.org

Axenda emprego