Menu toggle
Recadación

Períodos orientativos de cobro de débedas de vencemento periódico e notificación colectiva

  • Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 16 de abril ao 18 de xuño.
  • Imposto sobre Bens Inmobles (Urbana, Rústica e Características Especiais): 15 de setembro ao 15 de novembro.
  • Imposto sobre Actividades Económicas: 17 de setembro ao 19 de novembro..
  • Tasa pola entrada de vehículos a través da acera (VADOS): 15 abril ao 15 xuño
  • Teledistribución por cable (antenas parabólicas): 16 abril ao 18 xuño
  • Tasa para a prestación do Servizo de Recollida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbans (BASURA): según xestión do servizo
  • Tasa por suministro de auga: según xestión do servizo
  • Tasa polo mantemento do alcantarillado: según xestión do servizo

Esta información non ten carácter vinculante e poderá ser modificada por circunstancias alleas á vontade da Deputación Provincial.

A comunicación oficial do período de pago realziarase mediante anuncios de cobranza de conformidade co establecido no artigo 24 do Reglamento xeral de recadación aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xulio, e publicaranse no Boletín Oficial da Provincia, oficinas de cada Concello e Deputación, así como na presente páxina web.

Documentos relacionados

Axenda recadación