Menu toggle
Infraestructuras

 

Anuncio de información pública do proxecto de estación de servizo na marxe da vía Provincial LU-P-0102 “Fontevella (LU-113) - Carrizal”, p.q. 7+900, en O Carrizal. A PASTORIZA.

A efectos do disposto no artigo 159.2 do Decreto 66/2016, de 26 de maio polo que se aproba o Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, publícase a seguinte información no sitio web oficial da Deputación de Lugo.
...
Anuncio . R.3736
Proxecto de estación de servizo e accesos na marxe da vía provincial LU-P-0102 “Fontevella (LU-113) -Carrizal”, p.q. 7+900, en O Carrizal. A PASTORIZA.
Por D. José Iglesias Pernas, como Presidente de O XEIXO SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA con NIF F27207323 e enderezo en A Regueira - O Carrizal, CP-27286 A Pastoriza, presentouse solicitude de autorización correspondente ao “Proyecto de una estación de servizo en A Pastoriza” redactado en Setembro 2017, e aos seus “Accesos” segundo o documento de data Xullo 2017 presentado en consulta de viabilidade, subscritos ambos polo enxeñeiro industrial D. Gumersindo Fernández Díaz, Col. Nº 1.352 del ICOIIG, e a emprazar na marxe esquerda da vía provincial LU-P-0102 “Fontevella (LU-113) - Carrizal”, p.q. 7+900, en O Carrizal, T.M. de A Pastoriza
O que se fai público por medio do presente anuncio, en cumprimento do disposto nos artigos 70.5 e 104.5do RD 1812/1994, de 2 de setembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Estradas, así como del artículo159.2 do Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, a finde que no prazo de TRINTA (30) días hábiles contados a partir da data seguinte á da súa publicación no BoletínOficial da Provincia de Lugo calquera persoa física ou xurídica poida formular cantas alegacións e suxerenciasestime pertinentes sobre as relaciones da estación de servizo coa estrada, os seus accesos e a reordenación deestes a que puidera dar lugar, podendo presentar as súas reclamacións no prazo sinalado ante esta Deputaciónen Rúa San Marcos 8, CP-27001 Lugo, en cuxas oficinas do Servizo de Vías e Obras situadas na Ronda da Muralla140 CP-27004 Lugo, estará exposto o expediente de que se trata para ser examinado por quen o desexe.
O PRESIDENTE.- P.D. Decreto nº 0402/2017, de data 24-02-2017.- O DEPUTADO PROVINCIAL, Pablo RiveraCapón.
...

Esta información foi publicada no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, número 293 do día 23 de decembro de 2017 e que pode consultar na seguinte ligazón

Anuncio de información pública de vía de servizo e instalación de servizos: LU-0-0105 p.q. 0,0/0,3. A Xesta. Abadín

A efectos do disposto no artigo 159.2 do Decreto 66/2016, de 26 de maio polo que se aproba o Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, publícase a seguinte información no sitio web oficial da Deputación de Lugo.
...
Anuncio . R.2443
Vía de servizo e instalación de servizos. LU-P-0105 p.q. 0,0/0,3. A Xesta. ABADÍN.
Por D. Carlos Folgueira López, como representante legal de TARTAS DE MONDOÑEDO SL con NIF B-27.226.042 e enderezo en Ctra. N-634 km 586 CP-27740 Mondoñedo (Lugo), presentouse solicitude deautorización da construción correspondente ao proxecto de “Vía de Servizo na marxe dereita da estradaprovincial LU-P-0105 p.q. 0,0/0,3” redactado en Xuño 2017 polos enxeñeiros de camiños D. Patricio AguilarCavanillas e D. Hadrián Arias Durán, para autorización dos accesos e da construción dunha instalación deservizos conforme ao “Proxecto Básico Modificado de Área de Servizo” redactado en Xullo 2017 polo enxeñeiroindustrial D. Juan Leira González, a emprazar na marxe da vía provincial LU-P-0105 “De A Xesta, por Cadavedo, aCarrizal”, no lugar de A Xesta, T.M. de Abadín.
O que se fai público por medio do presente anuncio, en cumprimento do disposto nos artigos 70.5 e 104.5do RD 1812/1994, de 2 de setembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Estradas, así como del artículo159.2 do Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, a finde que no prazo de TRINTA (30) días hábiles contados a partir da data seguinte á da súa publicación no BoletínOficial da Provincia de Lugo calquera persoa física ou xurídica poida formular cantas alegacións e suxerenciasestime pertinentes sobre as relaciones da estación de servizo coa estrada, os seus accesos e a reordenación deestes a que puidera dar lugar, podendo presentar as súas reclamacións no prazo sinalado ante esta Deputaciónen Rúa San Marcos 8, CP-27001 Lugo, en cuxas oficinas do Servizo de Vías e Obras situadas na Ronda da Muralla140 CP-27004 Lugo, estará exposto o expediente de que se trata para ser examinado por quen o desexe.
O PRESIDENTE.- P.D. Decreto nº 0402/2017, de data 24-02-2017.- O DEPUTADO PROVINCIAL, Pablo RiveraCapón.
...

Esta información foi publicada no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, número 191 do día 21 de agosto de 2017 e que pode consultar na seguinte ligazón

Axenda Infraestructuras