Menu toggle
Innovación e TIC

PACTO POLO EMPREGO I

 

pacto


O proxecto Lugo Pacto Provincial polo Emprego (convocatoria 2007) constituíuse dende sus inicios co único obxectivo de fomentar o emprego na provincia de Lugo (a excepción do concello de Lugo), centrándose para iso en deseñar accións formativas nos principais nichos de emprego identificados na provincia e dirixilas aos desempregados lucenses, en especial a aqueles colectivos máis desfavorecidos socialmente (menores de 30 anos, maiores de 45 anos, parados de longa duración e outros colectivos en risco de exclusión social).

Para acometer o obxectivo do proxecto foi necesario ao comezo do mesmo realizar un estudo de identificación das principais necesidades formativas da provincia, a través do cal identificáronse as profesións con maior potencial de xerar emprego en cada un dos concellos lucenses, a excepción do de Lugo. Dirixíronse a aqueles perfís laborais máis desfavorecidos socialmente.

O resultado do estudo realizado concluiu que as accións formativas a potenciar para fomentar o emprego daqueles colectivos máis desfavorecidos recaeu en actividades profesionais vencelladas á atención socio- sanitaria de persoas con especiais necesidades (nenos, terceira idade, persoas dependentes, discapacitados, etc.) e con actividades do sector da hostalería e turismo. Non obstante, e nunha segunda etapa do proxecto tras a finalización das accións formativas deseñadas inicialmente, o emprego tentouse potenciar tamén a través da formación en actividades profesionais con amplas oportunidades de busca de emprego (empregos verdes comercio internacional, TIC´s, etc.).

Como fruto deste estudo conformouse o Plan de Emprego, constituído por un itinerario de inserción socio- laboral composto por formación específica, transversal, complementaria e práctica profesional non laboral, tal e como se reflicte a continuación:

Formación específica:

 1. Atención socio- sanitaria a persoas no domicilio
 2. Atención socio- sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
 3. Coidador de discapacitados físicos e psíquicos
 4. Atención especializada a enfermos de Alzheimer
 5. Auxiliar de enfermaría en xeriatría
 6. Monitor socio- cultural
 7. Monitor actividades tempo libre infantil e xuvenil
 8. Servizos de restaurante e bar
 9. Aproveitamentos forestais
 10. Promoción turística local e información ao visitante
 11. Técnico de transporte sanitario
 12. Operacións auxiliares de fabricación
 13. Operacións básicas de pisos e aloxamentos
 14. Produtor de hortalizas ecolóxicas
 15. Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería
 16. Instalador de impermeabilización
 17. Mantemento e reparación de calefacción e auga quente sanitaria
 18. Edificación sostible
 19. Técnico en comercio exterior
 20. Xestión comercial de vendas
 21. Administrador de servidores e páxinas web
 22. Dinamización de actividades tempo libre educativo infantil e xuvenil

Formación transversal obligatoria:

 1. Fomento das novas tecnoloxías da información e a comunicación
 2. Fomento da non discriminación e loita contra a exclusión social
 3. Fomento da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
 4. Fomento do coidado e do respecto ao medio ambiente
 5. Sensibilización ambiental
 6. Prevención de riscos laborais
 7. Igualdade de oportunidades
 8. Manipulador de alimentos
 9. Novas tecnoloxías de información e comunicación

Formación complementaria:

 1. Emprendedurismo colaborativo
 2. Obradoiro de autoemprego
 3. Obradoiro de busca de emprego
 4. Obradoiro de habilidades sociais