Menu toggle
Medio Rural e do Mar, Mocidade
OVICA
Explotación ovina casa da Armada. Friol

Explotación ovina de produción ecolóxica. Casa da Armada (Friol)

A “Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia” (OVICA), é a primeira e única asociación que logrou reunir a produtores de gando ovino e cabrún, tanto de carne como de leite, dispersos por toda a xeografía galega, aínda que con predominancia na provincia de Lugo. Foi constituída por trece gandeiros no mes de Abril do ano 1994.  Xurdiu como resposta a unha serie de inquedanzas sectoriais e produtivas. Tratábase de xente que confiaba nas posibilidades do sector, tanto no  senso económico como alternativa de desenvolvemento e valorización do medio rural. Este foi o primeiro paso cara unha futura organización dentro do sector.

OVICA funciona de xeito asembleario, xa que se trata dunha entidade asociativa, na que tanto socios/as como cargos directivos son gandeiros/as. Nun primeiro momento, conséguese formar un grupo de gandeiros de toda Galicia, interrelacionados e con contacto habitual para lograr a resolución de pequenos problemas que ían xurdindo nas granxas.

Os promotores da idea tiñan moitas inquedanzas sobre da situación do rural. Tiñan claro que se atopaban ante un sector totalmente desartellado e falto de estruturas. Era practicamente imposible atopar foros de debate onde os gandeiros/as puidesen expoñer as súas dúbidas e inquedanzas, tanto produtivas como sectoriais. Detectouse unha eiva importante na formación técnica axeitada, non só en moitos gandeiros/as, senón tamén nos técnicos/as, xa que eran moi poucos os que tiñan dirixido o seu camiño laboral cara este sector. As primeiras metas e obxectivos que se marcaron inicialmente foron: a defensa dos intereses dos asociados/as, a solicitude de axudas en común, a obtención de todo tipo de información sobre o sector ovino e cabrún e a promoción e comercialización dos seus produtos.

A asociación ten, entre outros os seguintes obxectivos recoñecidos nos seus Estatutos:

 • Fomento, difusión e profesionalización do sector ovino e cabrún galegos.
 • Representación e defensa dos intereses profesionais, socioeconómicos e culturais dos seus asociados.
 • Promoción e comercialización das producións dos seus asociados.
 • Contribución á continua mellora na calidade de vida dos gandeiros/as, con actuacións encamiñadas á prevención de riscos laborais, seguridade e saúde no traballo e fomento da igualdade entre home e muller.
 • Calquera outro fin que se considere necesario e/ou importante para os intereses dos seus asociados.
 • Implantación do servizo de aconsellamento ás explotacións agrarias, que consiste no conxunto de actuacións levadas a cabo nos ámbitos descritos no artigo 3º do Decreto 235/2007, do 29 de Novembro, polo que se regulan os servizos de aconsellamento e de xestión das explotacións agrarias; o aconsellamento comprenderá a diagnose, seguimento, avaliación e proposta e execución de melloras.
 • Implantación de servizos de xestión ás explotacións agrarias nos seguintes ámbitos:
  Xestión dos datos produtivos e reprodutivos das explotacións, xestión da agricultura sustentable das explotacións, actuacións de xestión técnica, de carácter específico, no ámbito da xestión zootécnica e agronómica para as diferentes orientacións produtivas, implantación de servizos de substitución para os socios nos termos que se especifiquen no regulamento de réxime interno.

A crise sanitaria propiciada pola COVID-19 castigou severamente ao sector ovino e caprino, as vendas das ganderías asociadas a OVICA baixaron tanto en cantidade como en prezo. Para intentar mellorar a situación a Área de Medio Rural, Mar e Mocidade apoia o plan de “fomento e difusión do sector ovino e cabrún na provincia de Lugo” cunha axuda de 3.800 €. Este plan inclúe a renovación da páxina web, para que sexa unha verdadeira canle de comunicación e información útil para as persoas con ganderías de ovino e caprino, poñer en marcha a canle de comercialización directa “Pastores de Galicia”, así como publicitala e facela visible aos consumidores a través da plataforma ofertada polo diario “El Progreso”.


No ano 2012, Ovica crea a Cooperativa Vélaro S. Coop. Galega, que ven a substituír á extinta Coviga. O principal motivo da creación da nova Cooperativa foi redefinir o modelo de comercialización apostando pola calidade dos produtos dos nosos gandeiros/as, evitando as canles de distribución que non apoian a diferenciación na produción de carne de cordeiro e cabrito. Ademais, o novo impulso e creación desta cooperativa permitiu que os gandeiros de ovino que o desexases puidesen solicitar as “Axudas para compensar as desvantaxes específicas que afectan os agricultores do sector ovino”.
A Cooperativa ten entre os seus obxectivos fundamentais:

 • Comercialización dos produtos procedentes dos socios (carne, la, leite, etc…).
 • Adquisición por calquera título de animais, materiais, materias primas, instrumentos, maquinaria, abonos, plantas, sementes, pensos compostos, así como a súa elaboración, e demais elementos para a produción e fomentos agrario, así como instalación relacionadas coa agricultura, a gandería e os bosques, tales como muíños, adegas, fábricas de transformación, conservación e elaboración de produtos.
 • Conservar, producir, transformar, distribuír, transportar e vender en mercados interiores, e exteriores produtos precedentes das explotacións agrícolas, gandeiras, forestais ou pecuarias da cooperativa, ou dos seus socios, en estado natural ou transformados, coas instalación necesarias.
 • Prestación de servizos relacionados coa actividade económica aos socios da Cooperativa.
 • A dotación de infraestruturas para o cebo e a tipificación de cordeiros e cabritos e/ou comercialización en común da súa carne, leite ou produtos lácteos e ou la.

No ano 2015, Ovica crea a marca de garantía colectiva “Pastores de Galicia”, que aglutina a todo o sector e pretende recoñecer o valor e a calidade do cordeiro e cabrito producidos en Galicia, en base a un sistema de manexo extensivo ou semiextensivo coa cría amamantándose da nai durante o ciclo de cebo, mentres esta pasta libremente polos pradeiras e pastizais dispoñibles na granxa e cunha finalización nas últimas semanas do ciclo con cereais ou penso para obter o punto óptimo de engraxamento.

A aprobación do Regulamento de uso da marca por parte da Dirección Xeral de Industrias Agroalimentarias dependente da Consellería de Medio Rural en Decembro de 2015, permitiu dar os primeiros pasos durante este 2016 á pedra angular na que debe constituirse esta ferramenta de comercialización para recoñecer definitivamente o valor do “año e cabrito do país” producido en Galicia dun xeito artesanal dende tempos inmemoriables e propiciar a profesionalización de todo o sector, acadando unha maior renda dispoñible aos gandeiros/as que poidan repercutila en reinversións nas súas granxas.

OVICA tamén ten presenza en Facebook, Twitter e Instagram.

 

 

OVICA. Foto Granxa Cabuxa Natur S.C Guntín

Explotación caprina Granxa Cabuxa Natur (Guntín)

Foto Pastores de Galicia - Gandería Ana Y Alejandro SC Pastoreo (A Pontenova)

Pastores de Galicia - Gandería Ana Y Alejandro SC Pastoreo (A Pontenova)

explotación ovina Casa da Escola. Sober

Visita a explotación ovina Casa da Escola (Sober)

Pastores da Galiza. Comercialización de carne ovina

Degustación en ExpoLugo Rural da carne comercializada por Pastores de Galicia. Restaurante Suso (Castro Riberas de Lea)